Google In Education

 

 

Google in Education שמה לה למטרה לתת תמיכה ושירות לקהילת אנשי החינוך בישראל בשני אופנים: הרחבת ההיכרות ואפשרויות השימוש במגוון כלי Google לטובת החינוך, הנגשה של חדשנות, ידע ודרכי פעולה ייחודיות של החברה עבור קהלי מפתח בשדה החינוך.

צוות ערי חינוך אחראי על המשגה ו"תרגום" הspirit של Google לשדה החינוכי:

  • מה בין עתידנות וחינוך?
  • מהי למידה מבוססת סקרנות וכיצד פועל המעבר מלמידה היררכית פירמידאלית למבנים רשתיים?
  • כיצד ניתן לקחת את עקרונות החדשנות של Google ולהשתמש בהם ככלי ליצירת תרבות של חדשנות בבית הספר או במחוז?

כל אלה, ועוד מונגשים על ידי צוות Google in Education במהלך ימי חשיפה והשתלמויות לקהלים של קובעי מדיניות החינוך: מפקחי מחוזות, צוות מטה מנהל מדע וטכנולוגיה, קבוצות מנהלי בתי ספר מרשויות שונות ועוד. צוות ערי חינוך מבנה את הידע ושותף בבניית ימי החשיפה וההשתלמויות השונות.

 

מהלך ערי חינוך עם Google נערך בשיתוף עם רשת אורט וארגון  מידות.